หลักสูตรที่เปิดอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

ห้องที่ใช้ฝึกอบรมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะประกาศให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์อีกครั้ง ก่อนวันฝึกอบรม 1 สัปดาห์ .

Icon

ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

อบรมวันที่ 3-4, 10-11, 17-18, 24-25, 31 มี.ค., 1 เม.ย. 2561
เวลา : 09:00 – 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 5 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

การพัฒนาหลักสูตร

อบรมวันที่ 10-11,24-25 ก.พ. 3-4, 17-18, 24-25 มี.ค. 2561
เวลา : 09:00 – 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 0 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

การจัดการเรียนรู้

อบรมวันที่ 1-10 เม.ย. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 5 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

จิตวิทยาสำหรับครู

อบรมวันที่ 17-18, 24-25 ก.พ., 3-4, 10-11, 17-18 มี.ค. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 3 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

การวัดและประเมินผลการศึกษา

อบรมวันที่ 5-9, 12-16 มี.ค. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 4 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

การบริหารจัดการในห้องเรียน

อบรมวันที่ 2-6, 9-11, 19-20 เม.ย 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 3 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

การวิจัยทางการศึกษา

อบรมวันที่ 5-9, 12-16 มี.ค. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 5 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

อบรมวันที่ 30 เม.ย., 1-4, 7-11 พ.ค. 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 1 คน

ลงทะเบียนอบรม

Icon

ความเป็นครู

อบรมวันที่ 9-12, 17-20, 23-24 เม.ย 2561
เวลา : 09:00 - 16:00 น.
จำนวนผู้ลงทะเบียน : 2 คน

ลงทะเบียนอบรม